Seu Electrònica

Normativa d'aplicació Institucional

Portal de transparència
*

ESTATAL

 

 • Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
 • RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 • LLei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2024/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Reial decret 1317/1997, d'1 d'agost, sobre comunicació prèvia a l'Administració General de l'Estat i publicació oficial dels convenis de cooperació transfronterera de Comunitats Autònomes i entitats locals amb entitats territorials estrangeres.
 • Ordre *APU/293/2006, de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats locals.
 • Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals.
 • Reial decret 3489/2000, de 29 de desembre, pel qual es regula la naturalesa, composició i funcions de les Comissions Provincials de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals.
 • Reial decret 427/2005, de 15 d'abril, pel qual es regula la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Nacional d'Administració Local.
 • Reial decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
 • Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
 • Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 • Reial decret 705/2002, de 19 de juliol, pel qual es regula l'autorització de les emissions de Deute Públic de les entitats locals.
 • Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 • Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals.
 • Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 • Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris de l'Administració Local.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.
 • Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règime jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
 • Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local.
 • Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.
 • Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
 • Ordre de 3 de juny de 1986 per la qual es desenvolupa el Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d'Entitats Locals.
 • Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d'Entitats Locals.
 • Reial decret 3426/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula el procediment de partió de termes municipals pertanyents a diferents Comunitats Autònomes.
 • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
 • Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

 

AUTONÒMICA

 

 • Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.