Seu Electrònica

Ocupació pública

05-12-2019 Procés de selecció de 10 Agents de Policia Local

El termini de presentació d'instàncies pels interessats de 20 dies hàbils comença a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV, en conseqüència les intàncies es podran presentar des del dia 11 de febrer al 9 de març de 2020, inclosos.

El certificat mèdic té una validesa de 90 dies.

S'informa a totes les persones interessades que de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional tercera del RD 463 /2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

16-01-2020 Procés de selecció d'Oficials de Policia Local

Cal tindre en compte que el termini de presentació d'instàncies pels interessats de 20 dies hàbils comença a comptar des de l'endemà al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV

S'informa a totes les persones interessades que de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional tercera del RD 463 /2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

26-22-2019 Convocatòria personal directiu, docent i de suport Taller d'ocupació Almassora 2019-2020

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

31-05-2019 Borsa de treball de Conserge

La data de l'exercici i la composició dels membres del tribunal s'establirà en el decret que resolga les al·legacions que es presenten contra la llista provisional d'admesos i exclosos.

17-04-2019 Bolsa de trabajo de delineante

16-05-2019 Borsa d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

08-05-2019 BecAlmassora-Futur 2019