Seu Electrònica

Directrius, instruccions, acords y circulars

Les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans en la mesura en què suposen una interpretació dels drets garantits en la Lleis 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana


*


Fins l'actualitat no s'ha dictat cap.