Seu Electrònica

Ordenances generals

*

Les Ordenances Municipals del nostre ajuntament són les normes jurídiques que regulen els diferents aspectes de la vida dels ciutadans d'Almassora.


Les Ordenances es dissenyen en el propi Ajuntament i la competència per a aprovar les mateixes correspon al Ple de l'Ajuntament, l'òrgan de govern municipal que està integrat per la totalitat de regidors de la Corporació i que disposa de totes les atribucions per a adoptar de decisions d'especial transcendència i importància.


Els tipus d'Ordenances poden ser tants com la pròpia activitat local que regulen. D'una banda distingirem entre les Ordenances Fiscals, que són aquelles que contenen matèria de caràcter tributari i les que es refereixen o regulen la resta de matèries, cridades Ordenances Generals.

Ordenances generals